Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επιχορηγούμενα Προγράμματα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παρέχει τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό υπόβαθρο στα άτομα που εξασκούν το εν λόγω επάγγελμα. Μέσα από το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με το επάγγελμα του φροντιστή.

Διάρκεια 14 ώρες

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την δομή, υλοποίηση και το κόστος του σεμιναρίου παρακαλώ καλέστε στο: +357 22573577


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Το πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτει την ανάγκη εκπαίδευσης των συμμετεχόντων φροντιστών  σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία στην εργασία.

Διάρκεια 7 ώρες

Το ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα του Φροντιστή (ο οποίος μπορεί να απασχολείται σε οργανωμένες δομές η να αυτοεργοδοτείται), αφορά την παροχή υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, καθώς και άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες.  Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γνωρίζουν βασικά στοιχεία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, καθώς και βασικές αρχές προστασίας από εξωγενείς κινδύνους που προκύπτουν από πρόθεση.

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την δομή, υλοποίηση και το κόστος του σεμιναρίου παρακαλώ καλέστε στο: +357 22573577


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες μέσω διαδραστικών εργαστηρίων, τεχνικών και μεθόδων για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται κρίσεις, παράπονα αλλά και συγκρούσεις με αποτέλεσμα να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες που μπορούν να κερδίσουν και να διατηρήσουν σχέσεις ικανοποίησης, αφοσίωσης με τους πελάτες μιας δομής νοσηλείας και φροντίδας.

Διάρκεια 7 ώρες

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την δομή, υλοποίηση και το κόστος του σεμιναρίου παρακαλώ καλέστε στο: +357 22573577


ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν στο τέλος του εργαστηρίου θα βοηθήσουν την οργάνωση της διοίκησης και των εργαζομένων να λειτουργήσουν ομαλά καθώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των μελών θα γίνουν πλέον ξεκάθαρα.

Διάρκεια 7 ώρες

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την δομή, υλοποίηση και το κόστος του σεμιναρίου παρακαλώ καλέστε στο: +357 22573577


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη διαχείριση των εγκεκριμένων κονδυλίων από ευρωπαϊκά έργα αποτελεσματικά, με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Το σεμινάριο περιλαμβάνει επίσης ενημερωμένες απαιτήσεις μέσω της τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Διάρκεια 7 ώρες

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την δομή, υλοποίηση και το κόστος του σεμιναρίου παρακαλώ καλέστε στο: +357 22573577


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

H εκπαίδευση των εργαζομένων κάθε εταιρείας ή οργανισμού πάνω σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη κομμάτια λειτουργίας του καθώς διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον κατάλληλο και ασφαλές.

Διάρκεια 14 ώρες

Οι κανονισμοί και γενικές νομοθεσίες της υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι αυτά στα οποία κάθε εργοδότης θα πρέπει να δώσει έμφαση ώστε οι εργαζόμενοι να είναι ενήμεροι και να εφαρμόζουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Όλα τα μέσα οι τεχνικές που πρέπει να υιοθετηθούν για την ασφαλή εργασία του προσωπικού αναφέρονται και διδάσκονται διαδραστικά στο συγκεκριμένο σεμινάριο.

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την δομή, υλοποίηση και το κόστος του σεμιναρίου παρακαλώ καλέστε στο: +357 22573577